20h00 – 22h00

Tham gia chương trình đốt lữa trại với các trò chơi Teambuilding.