6h00

Xem bà con ngư dân thu hoạch hải sản và giũ lưới cá sau một đêm đánh bắt.